Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

1.1 Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere offerte, opdrachtbevestiging, bestelbon, verkoop- of aankoopovereenkomst tussen de ondernemer, de heer Julian Roelandt, met maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Louwijn 13 en KBO-nummer 0745.886.745 (hierna Poppular) en haar klant (hierna de “Klant”). Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleert de schriftelijke overeenkomst.

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Poppular op de website, www.POPpular.be, en op elke overeenkomst tussen Poppular en de Klant die tot stand komt.
2.2 De Klant wordt geacht zich volledig en onherroepelijk akkoord te verklaren met deze algemene voorwaarden door het enkele feit van de door hem geplaatste bestelling.
2.3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden.

 1. Prijzen en betaling

3.1 De goederen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld op de website. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, zijn de door Poppular vermelde prijzen excl. taksen, verpakkingskosten, transport- en verzekeringskosten, die integraal ten laste van de Klant zijn.
3.2 Betaling gebeurt direct bij het plaatsen van de online bestelling middels één van de verschillende aangegeven betaalmogelijkheden op de website.
3.3 Poppular aanvaardt betalingen met VISA en MASTERCARD. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw rekening gedebiteerd.
3.4 Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Klant van rechtswege, en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintrest verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag a rato van 12 % per jaar, alsook een forfaitair bedrag van 10 % van het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 25 EUR, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

 1. Levering

4.1 De leveringstermijn vangt pas aan op de dag na ontvangst van betaling.
4.2 De levering geschiedt binnen 4 werkdagen op voorwaarde dat de goederen op voorraad zijn.
4.3 De Klant kan ervoor opteren de goederen op te halen bij Poppular, mits hiertoe voorafgaand een afspraak is gemaakt. De goederen zijn dan beschikbaar 2 dagen na het plaatsen van de bestelling, mits de goederen op voorraad zijn.
4.4 Bij het plaatsen van een zogenaamde pre-order, namelijk goederen die niet op voorraad zijn, kan er geen exacte leveringstermijn worden bepaald.
4.5 De verzendkost is voor rekening van de Klant. De verzendkost vervalt indien de Klant de bestelling komt ophalen. 
4.6 In het geval Poppular om redenen buiten haar wil om de bestelling niet kan leveren dan zal de aankoopprijs worden terugbetaald.
4.7 Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt de datum van levering enkel als inlichting verstrekt en is deze derhalve niet bindend en kan vertraging in de levering geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of annulering van de bestelling.

 1. Herroepingsrecht

5.1 Als je goederen bij ons koopt, heb je als particulier gedurende 14 dagen vanaf de dag na de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Wanneer je aannkoopt als bedrijf, heb je geen recht op herroeping. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen, de kosten hiervoor betaal je zelf.  Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of nadat jij hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, betalen we je de aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.

5.2 Dit geldt niet voor mystery boxen/bags of producten uit mystery boxen/bags.

5.3 De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Het weigeren van een pakket brengt ook retourkosten met zich mee, gelijk aan de door jou betaalde verzendkosten.

5.4 Bestellingen geplaatst met creditcard kunnen niet geannuleerd worden voor verzending, omwille van de door ons betaalde transactiekosten op dit soort betalingen. 
5.5 Het herroepingsrecht is enkel van toepassing bij een aankoop op afstand en geldt dus niet indien de goederen worden aangekocht in de winkel en/of op conventies.  
5.6 Wij vragen om de goederen bij voorkeur in de originele verpakking terug te zenden. Bij tijdige ontvangst van de goederen zal Poppular het aankoopbedrag terugbetalen. Let wel, als consument bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

5.7 Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.

5.8 Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Als je de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder. Als je de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren samen met alle geleverde toebehoren en bij voorkeur in de originele verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder. 

 1. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier.
 2. Om je herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit aangetekend opsturen naar Louwijn 13, 1730 ASSE of mailen. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen. 

“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)  - Aan POPpular:

  - Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

  - Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

  - Naam/Namen consument(en)

  - Adres consument(en)

  - Handtekening van consument(en)

  - Datum

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is."

 

 1. Controle, klachten en garantie

6.1 Klachten in verband met de hoeveelheid en/of niet-overeenstemming dienen uiterlijk binnen de 2 maand na vaststelling van de gebreken aan Poppular te worden gemeld en met vermelding van relevante gegevens (o.a. bestel- en factuurnummer), bij gebreken waaraan Poppular elke klacht als onontvankelijk mag beschouwen.
6.2 Poppular garandeert de conformiteit van de goederen zoals voorzien in de wettelijke consumentengarantie.

 1. Risico en eigendomsvoorbehoud

7.1 Onverminderd het risico van de Klant met betrekking tot de goederen, behoudt de verkoper zich het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. Het risico gaat over op de Klant vanaf de levering, ongeacht of al dan niet reeds betaling plaatsvond.
7.2 De goederen worden aangezien als zijnde geleverd en aanvaard in de magazijnen van Poppular te Asse. Dit geldt ook voor verkopen tijdens conventies. 

7.3 Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

 

 1. Kortingen

8.1 De Klant kan een éénmalige korting van 10 % bekomen door zich in te schrijven op de nieuwsbrief. Deze korting is geldig gedurende 14 dagen en kan worden gebruikt bij bestellingen boven de 65 EUR. Deze korting is niet cumuleerbaar met eventueel tijdelijke andere kortingsacties.
8.2 De aard, duur en vervaldatum van een aanbieding en overige specifieke gebruiksvoorwaarden kunnen worden teruggevonden in de uiting waarin de kortingscode is opgenomen. Iedere kortingscode is gedurende een bepaalde periode geldig, na deze periode kan de kortingscode niet meer worden gebruikt.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

9.1 Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
9.2 Behoudens andersluidend dwingend recht, behoren alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, uitsluitend tot de bevoegdheid van het Vredegerecht te Asse en de Nederlandstalige rechtbanken te Brussel.

 1. Gebruik van cookies

10.1 Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website.
10.2 Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website.

 1. Persoonsgegevens en gegevensbescherming (GDPR)

11.1 Welke persoonsgegevens worden verwerkt :

Bij de registratie op de website en/of plaatsing van een bestelling, zal van u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte werking van de webshop, zoals het verwerken van uw bestelling. De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde goederen en diensten te kunnen leveren. .

De volgende persoonsgegevens die worden verwerkt:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
IP-adres
Gegevens over uw activiteiten op onze website

11.2 Doel van gegevensverwerking

Poppular verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief indien u zich heeft ingeschreven
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om goederen en diensten bij u af te leveren
Om u toegang te verschaffen voor uw account in het geval u deze heeft aangemaakt
Poppular verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is

11.3 Bijhouden gegevens

Poppular bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

11.4 Verstrekking van gegevens aan derden

Poppular verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

11.5 Gegevens inzien, aanpassen of wijzigen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Poppular. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

11.6 Beveiliging gegevens

Poppular neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

11.7 Algemene inlichtingen

Wij streven er altijd naar dat het gebruik van uw persoonsgegevens strikt overeenstemt met de wetgeving van toepassing in België en in de Europese Unie, met name: · de Belgische Wet van 8 december 1992 (Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer), laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998 · de Europese Richtlijnen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (GDPR-wetgeving in voege 25/05/2018)